Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Directadmin

HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải trang và hiệu suất khi duyệt web.

Tại bài viết này CloudCore sẽ giúp Quý khách có thể cài đặt được HTTP/2 trên Directadmin.

Do HTTP  là Apache vì vậy không thực hiện với các webserver khác ngoài Apache.

Để thực hiện thì Quý khách cần truy cập vào server qua SSH với tài khoản root.

Cài đặt HTTP/2 #

  • Cài đặt OpenSSL #

wget https://www.openssl.org/source/old/1.0.2/openssl-1.0.2u.tar.gz
tar xzf openssl-1.0.2u.tar.gz
cd openssl-1.0.2u
./config –prefix=/usr/local/lib_http2 no-ssl2 no-ssl3 zlib-dynamic -fPIC
make depend
make install

  • Cài đặt nghttp2 #

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build nghttp2

  • Enable http2. #

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/ap2
cp -p configure/ap2/configure.apache custom/ap2/configure.apache

Chỉnh sửa file configure.apache.

cd custom/ap2/
vi configure.apache

Khi mở file configure.apache Quý khách hãy tìm đến dòng sau: “–with-ssl=/usr” \

Sau đó hãy thay thế bằng nội dung sau:

    “–enable-http2” \
    “–enable-ssl-staticlib-deps” \
    “–with-ssl=/usr/local/lib_http2” \

Sau khi thêm sẽ giống như sau:

Sau đó Quý khách cần buid lại apache

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build apache

  • Cài đặt PHP-FPM #

./build set php1_mode php-fpm

Nếu Quý khách chỉ sử dụng 1 phiên bản PHP thì chỉ cần build lại một mode nếu, Quý khách sử dụng đa phiên bản PHP thì cần build lại với các mode tương ứng của các verison PHP mà Quý khách đang sử dụng.

Sau khi cài đặt xong Quý khách có thể kiểm tra trên website của mình đã đang sử dụng HTTP/2 chưa,

Như vậy  việc cài đặt HTTP/2 đã thành công.

Chúc Quý khách thành công.

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top