Thay đổi port Remote Desktop trên Cloud Server/Cloud VPS

1. Thay đổi port Remote Desktop bằng command line #

Bước 1: Mở Command Prompt

 • Vào Start > nhập vào cmd > click phải chuột vào “Command Prompt” > chọn “Run as administrator”.

Bước 2: Cửa sổ “User Account Control” xuất hiện -> chọn “Yes

Bước 3: Sử dụng command line

 • Sử dụng lần lượt các dòng lệnh sau
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-TCP" /v PortNumber /t REG_DWORD /d 3338 /f
netsh advfirewall firewall add rule name="RDP PORT 3338" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3338
net stop TermService /Y && net start TermService

Trong đó:

 • Dòng thứ nhất: đổi port Remote Desktop thành 3338
 • Dòng thứ hai: allow port 3338 trên Firewall
 • Dòng thứ 3: restart lại TermService

Bước 4: Thay đổi port Remote Desktop

 • Sửa port 3338 thành port Quý khách muốn sử dụng
 • Copy và paste các lệnh ở Bước 3 vào cửa sổ “Administrator: Command Prompt”

Bước 5: Kiểm tra port Remote Desktop sau khi đổi

 • Port Remote Desktop đã thay đổi qua 3338

 

 

 

 

 

Powered by BetterDocs

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  Top